Ochrana osobných údajov

 

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov a to e-mailom, písomne alebo osobne.

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.cicadetskamoda.sk

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je subjekt: fyzická osoba – podnikateľ - Katarína Oškrobaná, IČO: 43695051, so sídlom Kysucký Lieskovec č. 269, 023 34 Kysucký Lieskovec, okres Kysucké Nové Mesto,  SR, zapísaná v Živnostenskom registri pod č.:OŽP – 1/2007/01152-2/CR1 spis číslo 580-38407 zo dňa 27.07.2007.

Svoje otázky a pripomienky môžete posielať buď poštou na adresu:

Katarína Oškrobaná

Kysucký Lieskovec č. 269

023 34 Kysucký Lieskovec

alebo tiež e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.cicadetskamoda.sk

Kontaktná osoba:

Katarína Oškrobaná, tel.č.: +421 904 199 333, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 

 • Vybavenie objednávky – potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu – faktúry, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, prijatie úhrady za náš tovar. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami prostredníctvom nášho internetového obchodu. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IP adresa, webové logy, cookies. Pokiaľ navštívite našu stránku iba ako záujemca o tovar avšak nič si neobjednáte, tak o Vás spracúvame iba údaje o IP adrese, webové logy a cookies. Tieto údaje sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie našej webstránky, avšak ak si neželáte, aby sme o Vás spracúvali údaje cookies, tak toto viete obmedziť v nastaveniach Vášho prehliadača.
 • Registrácia na eshope – vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom účte, sa Vám sprístupní rad užitočných funkcií. Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu. Právny základ je v danom prípade Váš súhlas, ktorým nám umožňujete spracúvať Vaše osobné údaje na základe ktorých Vás odlišujeme od iných (neregistrovaných) používateľov a poskytujeme Vám úplnú správu Vašich objednávok. Pokiaľ si neželáte byť členom, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, heslo, IP adresa, webové logy, cookies, história Vašich objednávok. V rámci registrácie o Vás taktiež spracúvame aj niektoré z týchto osobných údajov, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v nastavení Vášho účtu: meno, priezvisko, údaje o firme, telefón.
 • Starostlivosť o zákazníkov - ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci - Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.
 • Plnenie zmluvy - Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy , ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).
 • Zlepšovanie našej web stránky - Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej web stránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich web stránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich web stránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

 

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

 • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich tovarov,
 • propagáciu a predaj našich tovarov,
 • starostlivosť o váš používateľský účet (E-shop), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov,
 • ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov,
 • ochrana zdravia a telesnej integrity,
 • predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti,
 • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti.

 

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme Vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

 

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, ktorý ponúkame. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov

 

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry),
 • poskytovanie služieb webhostingu,
 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou web stránok,
 • spracovanie platieb v našej predajni alebo v rámci E – shopu,
 • doručovateľské a kuriérske služby, vrátane služieb vyzdvihnutia zásielok na výdajných miestach,
 • služby vedenia účtovníctva,
 • služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok,
 • právne služby.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

 

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu mi neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR) uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 

VI.

Prenos do tretích krajín

 

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

 

VII.

Doba uchovávania osobných údajov

 

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

 

VIII.

Zabezpečenie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky Vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 

IX.

Údaje osôb mladších ako 16 rokov

 

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba vtedy, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

X.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o Vašej osobe.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Z dôvodu urýchlenia opravy Vašich osobných údajov a Vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Prístup (portabilita)

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad Vašich osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

 • aké sú účely spracovania vašich osobných údajov,
 • aké sú kategórie dotknutých osobných údajov,
 • kto, okrem nás, sú príjemcami Vašich osobných údajov,
 • plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené,
 • či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
 • informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás.

Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o Vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak Vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť Vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za Vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
 2. odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie,
 3. vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje Váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov,
 4. osobné údaje sú spracované nezákonne,
 5. povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis,
 6. ide o os. údaje detí mladších ako 16 rokov.

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vznesenie námietky

Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na Vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto Vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou                                                                        e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obmedzenie spracovania

Ak (a) popierate presnosť Vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracovávať len s Vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo prostredníctvom nášho telefónu na tel. čísle +421 904 199 333.

 

XI.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421/ 2 32 31 32 14, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , web stránka: http://www.dataprotection.gov.sk .

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

 

XII.

Mlčanlivosť

 

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

 

 

 

XIII.

Zmena pravidiel ochrany osobných údajov

 

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme v budúcnosti zmeniť alebo doplniť. Takáto zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu web stránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

 

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 4. 8. 2020, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.cicadetskamoda.sk